Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Openingsuren ENKEL OP AFSPRAAK: Van maandag tot zaterdag 09.00 - 16.30h - Voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar tot 21.00h.
1.
De facturen zijn contant betaalbaar te Oudenburg.

2.
Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd vanaf factuurdatum.

3.
Bovendien zal ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling na factuurdatum, ten
titel van schadevergoeding een bedrag van 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 50 en een maximum van € 2.500 verschuldigd zijn en dit van
rechtswege en zonder aanmaning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4.
Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels,
postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van de
wissels verandert de plaats van de betaling niet.

5.
Bij niet betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd
saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar.

6.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen conform art. 17 Verordening (EG) 4412001
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, dat ingeval van betwisting enkel de
Belgische rechtbanken bevoegd zijn, met name het Vredegerecht van Oostende, de
Rechtbank van Koophandel te Oostende en de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, naargelang de omvang van de vordering en de hoedanigheid van de
debiteur.